ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC PEACE INDEPENDENCE DEMOCRACY UNITY PROSPERITY

Embassy of the LAO P.D.R to Australia and New Zealand

1 Dalman Cres. O'Malley ACT 2606
(02) 6286 4595 | laoemb@bigpond.net.au